ARTYSTA

Pracownia w Lusowie

Hubert Bakalarczyk jest przedstawicielem trzeciego pokolenia rodziny artystów malarzy i rzeźbiarzy. Jako wnuk profesora Jana Bakalarczyka od najmłodszych lat czynnie i biernie obcował z najwyższej klasy rzeźbą, zarówno klasyczną, jak i abstrakcyjną. Już od lat osiemdziesiątych XX wieku, jego horyzonty rzeźbiarsko-malarskie poszerzał ojciec, artysta rzeźbiarz Henryk Bakalarczyk, rozpoznawany w świecie sztuki pod pseudonimem Gida.

Hubert Bakalarczyk comes from the third generation of a family of painters and sculptors. As the grandson of Professor Jan Bakalarczyk, from an early age he was both actively involved and passively exposed to high quality sculptures, both classical and abstract. As early as in the 1980s, his sculpting and painting horizons were further expanded by his father, Henryk Bakalarczyk, the sculptor, recognized in the world of art under the pseudonym Gida.

Pracownia w Lusowie

Historyczny kontekst, intensywność artystycznych doznań, które właściwie stały się codziennością, pozwalała nabrać jeszcze młodemu twórcy łatwości doboru i użycia środków artystycznego wyrazu. Hubert Bakalarczyk znacznie poszerzył spektrum działań artystycznych i istotną część nowego spojrzenia na sztukę, przeniósł na język architektury.

The historical context and the intensity of his artistic encounters, which actually constituted his everyday life, allowed the young artist to easily select and apply various means of artistic expression. Hubert Bakalarczyk has significantly extended the spectrum of art-related activities, transferring an essential part of the new artistic perspective to the language of architecture.

Hubert Bakalarczyk

Dzisiaj jako absolwent Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej, członek Izby Architektów oraz stypendysta programów naukowych na polskich i niemieckich uniwersytetach, czynny architekt, kontynuuje tradycje rodzinne, jako artysta malarz i rzeźbiarz.

Today, as a graduate of the Faculty of Architecture and Spatial Planning of the Poznań University of Technology, a member of the Polish Chamber of Architects, participant in numerous scientific programmes, grant holder at Polish and German universities, and an active architect, he has also been continuing his family traditions as a painter and sculptor.

Rzeźba „Modelki”. ”Model” sculpture.

Umiejętność zapisania przekazu w uzupełniających się wzajemnie dziedzinach sztuki, zrozumienie specyfiki zadań technicznych architektury, swoboda użycia klasycznych i nowoczesnych narzędzi w tym cyfrowych, otworzyła nowy wymiar jakości, bazujący niezmiennie na silnym fundamencie tradycji i sztuki klasycznej.

The ability to convey a message in complementary fields of art, understanding the specificity of the technical tasks of architecture, and the freedom to use classic and modern tools, including digital ones, have opened up a new dimension, invariably based on the strong foundation of tradition and classical art.

Pracownia w Lusowie

GALERIA

Istnieje możliwość zakupu dzieł bezpośrednio od artysty z naszej galerii, sąsiadującej z pracownią.
W kilku salach, można obejrzeć kilkadziesiąt obrazów, które nie zostały jeszcze zgłoszone do galerii zewnętrznych. Cieszy się uznaniem klientów, dając im szeroki kontekst przez eksponowanie tak wielu prac w jednym miejscu oraz satysfakcję bezpośredniego zdobycia dzieła, często jeszcze przed jego publikacją i pojawieniem się na rynku sztuki.

It is possible to purchase work directly from the artist, from our gallery, located in the vicinity of the studio. In a few rooms, you can see several dozen paintings that have not yet been exhibitedin other galleries. The gallery is highly ratedby our clients, because it provides them with a wide context by exhibiting so many works in one place, and the satisfaction of buying a piece of artwork directly from the place it was created.

Małgorzata Ziaja – Bakalarczyk

Małgorzata Ziaja – Bakalarczyk specjalizuje się w sprzedaży dzieł sztuki współczesnej. Reprezentuje Pracownię na targach sztuki, przy organizacji wystaw i aukcji. Orientacja w wartościach artystycznych i potencjale naszych dzieł, przy jednoczesnym rozumieniu dynamicznych zmian rynkowych, pozwala jej trafnie odczytać trendy inwestycyjne, co przekłada się budowanie trwałych relacji z klientami, galeriami oraz kolekcjonerami.
Poza komercyjnym działaniem, współpracuje z instytucjami sztuki i marszandami, współtworzy wydarzenia kulturalne oraz akcje dobroczynne.
Jest inicjatorką scalenia dorobku wielopokoleniowej działalności artystów Pracowni.
Jako absolwentka Filologii Germańskiej i Filozofii UAM w Poznaniu, posiada umiejętność pracy z tekstem archiwalnym, co stało się bezcenne przy zsyntetyzowaniu twórczości trzech pokoleń artystów, rozrzuconych po tysiącach stron publikacji i setkach fotografii.

Małgorzata Ziaja-Bakalarczyk specializes in selling contemporary works of art. She represents the Studio at art various fair events and participates in organizing exhibitions and auctions.
Good orientation in the artistic values and the actual power of our works, while understanding dynamic market changes, allows Małgorzata to accurately interpret the latest investment trends, which translates into building long-lasting relationships with clients, galleries and collectors.
In addition to commercial activities, she cooperates with art institutions and art dealers, and co-organises cultural events and charity campaigns. Małgorzata Ziaja-Bakalarczyk is the initiator of consolidating the achievements of the multi-generational activities of the Studio’s artists.
Having majored in both the German Philology at the Modern Languages Faculty and Philosophy at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Małgorzata is familiar with working with archival texts, which became an invaluable skill while synthesizing the work of three generations of artists, collecting information scattered across thousands of pages of publications and hundreds of photographs.

TWÓRCZOŚĆ

Pracownia w Lusowie

Dzieła autorstwa Huberta Bakalarczyka, znajdują się przeważnie w kolekcjach prywatnych. Uniwersalna forma artystyczna, pozwoliła mu na ponadkulturową komunikację z odbiorcą i dotarcie do świadomości klientów w krajach Europy i reszty świata. Kolekcjonerzy szczególnie doceniają swobodę ewolucji twórczych, które są celowe i wiarygodne w kontekście jednoznacznej tożsamości artysty, jako punktu odniesienia, sztucznego horyzontu w przestrzeni artystycznego eksperymentu.

The works created by Hubert Bakalarczyk can be most often found in private collections. A universal artistic form allowed him to communicate cross-culturally with the recipient as well as addressing the awareness of customers in European countries and all around the world. Collectors especially appreciate the freedom of creative evolutions that are purposeful and credible in the context of the artist’s clear identity, as a point of reference or an artificial horizon in the space of artistic experimentation.

Pracownia w Lusowie

Obrazy i rzeźby autorstwa Huberta Bakalarczyka, posiadają unikalny zestaw cech, łączących artystyczną improwizację z architektoniczno-matematycznym ładem kompozycyjnym. Stają się obiektami eksponowanymi przez kolekcjonerów i klientów w przestrzeniach współczesnych, jak i zabytkowych. Dzieła te podporządkowują sobie scenę prezentacji, innym razem pozostają w subtelnym jej miejscu, za każdym razem zachowując integralną wartość.

The paintings and sculptures by Hubert Bakalarczyk have a unique set of features combining artistic improvisation with architectural and mathematical compositional order. They become objects exhibited by collectors and customers in both contemporary and historic spaces. These works usually dominate the space they are exhibited in, and at other times remain in a subtle location, each time retaining their integral value.

Pracownia w Lusowie

Hubert Bakalarczyk na gruncie malarstwa, specjalizuje się w kompozycjach wielkoformatowych, w których mimo skali dzieła, osiąga spontaniczną ekspresję wyrazu. Bodźców tych dostarcza poprzez umiejętność kodowania informacji, inżynierskie budowanie schematu ich zapisu, w oparciu o odpowiedni dobór technik.

In painting, Hubert Bakalarczyk specializes in large-format compositions in which, despite the scale of the work, he achieves spontaneous expression. He delivers such stimuli through the ability to encode information and precisely engineers the recording scheme, based on the appropriate selection of techniques.

Pracownia w Lusowie

Rzeźbę traktuje jako kompozycję przestrzenną, szanując klasyczne kanony piękna, tworzy nową wartość, syntetyzując 3-pokoleniowy dorobek artystyczny z doświadczeniem inżynierskim oraz technologiczną przewagą nowego pokolenia.

On the other hand, he treats sculpture as a spatial composition, observing classical canons of beauty, Bakalarczyk creates a new value by synthesizing 3-generations of artistic achievements with engineering experience and the technological advantage of his contemporary peers.

Pracownia w Lusowie

HISTORIA

1930

Pracownię założył w 1930 roku, artysta rzeźbiarz Jan Bakalarczyk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego na Wydziale Rzeźby i Brązownictwa u profesora Jana Wysockiego w Poznaniu. Po I Wojnie Światowej zamieszkał w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie został uczniem artysty rzeźbiarza Wacława Bębnowskiego – absolwenta Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych kierowanej przez Jana Matejkę, Akademii Colarossi i Akademii Monachijskiej.

The studio was founded in 1930 by the sculptor Jan Bakalarczyk, a graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw and the State College of Decorative Arts and Artistic Industry at the Faculty of Sculpture and Bronze work under Professor Jan Wysocki in Poznań. After World War I, he lived in Aleksandrów Kujawski, where he became a student of the sculptor Wacław Bębnowski – a graduate of the Krakow School of Fine Arts formerly headed by the famous painter Jan Matejko, the Colarossi Academy and the Munich Academy.

Jan Bakalarczyk

Artysta zaprzyjaźniony z hrabią Edwardem Mycielskim Trojanowskim, uzyskał nieograniczony dostęp do zbioru sztuki oraz bogatej biblioteki, co trwale ukształtowało jego osobowość twórczą. Był pierwszym profesorem syna Henryka i wnuka Huberta.

The artist, who was friends with Count Edward Mycielski Trojanowski, gained unlimited access to the art collection and a rich library, which permanently shaped his creative personality. He was the first professor of his son Henryk and his grandson Hubert.

Jan Bakalarczyk z wnukiem Hubertem. Z cyklu „Wykłady i praktyki plenerowe”. Jan Bakalarczyk with his grandson Hubert. From the series „Lectures and outdoor practices”.

Tworzył zarówno kompozycje monumentalne – plenerowe, jak i małe formy rzeźbiarskie, był wybitnym medalierem i metaloplastykiem.

He created both monumental outdoor compositions and small sculptural forms, and was an outstanding medallist and metalwork artist.

Jan Bakalarczyk i Henryk Bakalarczyk przed Pracownią na Starołęce w Poznaniu. W tle rzeźba plenerowa „Faun” autorstwa Jana Bakalarczyka. Jan Bakalarczyk and Henryk Bakalarczyk in front of the Studio in Starołęka in Poznań. In the background, the outdoor sculpture „Faun” by Jan Bakalarczyk.

Szczególnym upodobaniem darzył rzeźbę kameralną, miniaturę rzeźbiarską, dominującą w jego twórczości, której źródłem inspiracji był człowiek.

He was particularly fond of chamber sculpture and sculptural miniatures, which dominated his work output, his inspiration came from human beings.

Jan Bakalarczyk 1987 r.

Jako prekursor odlewów rzeźb metodą „traconego wosku”, reprezentował wyjątkowy typ artysty, „któremu znane są tajniki zarówno procesu technologicznego, jaki i trudy wcielenia w kształt ostateczny zamysłu…” – cyt. Jacek Juszczyk, „Trzy Warianty Sztuki

As a precursor of sculpture casting with the use of the „lost wax” method, he represented a unique type of artist „who knows the secrets of the technological process as well as the difficulties of implementing the original idea into the final shape…” – quoted after Jacek Juszczyk, the author of „Three Variants of Art”.

1945

W latach powojennych już jako wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, uczestniczył w rekonstrukcji Starego Rynku.

In the post-war years, as a lecturer at the State College of Fine Arts in Poznań, he participated in the reconstruction of the Old Market Square.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie gazeta-Stary-Rynek-1024x956.jpg
Jan Bakalarczyk podczas prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych Poznańskiego Starego Rynku. Jan Bakalarczyk during conservation and reconstruction works on the Poznań Old Market Square.
Rekonstrukcja rzeźb Odwachu na Starym Rynku w Poznaniu. Reconstruction of the sculptures on Odwach (The Guards’ House) in the Old Market Square in Poznań

„Rzeźby Jana Bakalarczyka wykonane są najczęściej w brązie, a więc w materiale szlachetnym i efektownym, przy tym trwałym oraz idealnie podatnym dla fantazji rzeźbiarza. Warto podkreślić, że artysta, co dziś należy do rzadkości, sam odlewa swoje rzeźby do czego upoważnia go dyplom odlewnika. Stosuje starą technikę wosku traconego.” – cyt. Danuta Kudła, „Katalog z okazji 50-lecia twórczości Jana Bakalarczyka”

“The sculptures by Jan Bakalarczyk were most often made of bronze, a noble and impressive material, at the same time durable and perfectly susceptible to the sculptor’s imagination. It is worth emphasizing that the artist, and it is very rare today, casts his sculptures himself, which is what he is entitled to do with his foundry diploma. He uses the old 'lost wax’ technique.” – quoted after Danuta Kudła from “The Catalogue of the 50th Anniversary of Jan Bakalarczyk’s Creative Work”.

Budowa rzeźby w dużej skali w Nowym Tomyślu. Construction of a large-scale sculpture in Nowy Tomyśl.
Wydział Rzeźby P.W.S.S.P w Poznaniu 1953 r. z prof. Bazylim Wojtowiczem. Faculty of Sculpture of the State College of Fine Arts in Poznań, 1953, with Prof. Bazyli Wojtowicz
Wydział Rzeźby P.W.S.S.P w Poznaniu. Faculty of Sculpture of the State College of Fine Arts in Poznań.
Jan Bakalarczyk – Kinkiety i latarnie Kościoła Św. Marcina w Dusznikach Wielkopolskich. Jan Bakalarczyk – Wall lamps and lanterns of the Church of St. Martin in Duszniki Wielkopolskie.
Jan Bakalarczyk – Kinkiety i latarnie Kościoła Św. Marcina w Dusznikach Wielkopolskich. Wall lamps and lanterns of the Church of St. Martin in Duszniki Wielkopolskie.

1960

Henryk Bakalarczyk znany pod pseudonimem Gida urodzony pod koniec lat 40 w Poznaniu, wychował się w atmosferze powojennego artystycznego ożywienia, które panowało wówczas w pracowniach poznańskich twórców.

Spędził swoją młodość na Wildzie. Dzielnica ta, określana niegdyś „robotniczą”, była symbolem wolnej myśli i niezależnej sztuki. Prawie w każdej kamienicy mieszkali muzycy, aktorzy, artyści malarze czy dziennikarze.

Henryk Bakalarczyk, known under the pseudonym GIDA, was born in the late 1940s in Poznań, and grew up in the atmosphere of the post-war artistic revival that prevailed in the studios of Poznanian artists at that time.

He spent his youth in the Wilda district, a place referred to as the „working class quarter”, which was a home of free thought and independent art. Musicians, actors, painters and journalists occupied almost every tenement house.

Pracownia – Wydział rzeźby P.W.S.S.P. 1951 r. The Studio at the Faculty of Sculpture of the State College of Fine Arts, 1951.

„Urodziłem się w okresie wczesnego realnego socjalizmu. Nasza kamienica mieściła się na Wildzie, cudem przetrwała wojenne bombardowania. Obok, sąsiednie budynki leżały w gruzach. Naprzeciwko i parę domów dalej, stały ocalałe secesyjne kamienice, które mnie fascynowały – wnętrza ozdobione pięknymi sztukateriami, klatki schodowe wypełnione freskami, w drzwiach witraże oraz wykuwane balustrady balkonów, tworzyły niepowtarzalny klimat.

“I came into this world in the age of early real socialism. The tenement house we lived in, was located in the Wilda District and it miraculously survived the war bombings. The neighbouring buildings were in ruins. Opposite our windows and a few houses away, there stood the surviving Art Nouveau tenement houses that fascinated me: their interiors decorated with beautiful stucco, staircases filled with frescoes, stained glass in the doors and balcony balustrades made of wrought metal – all generated a truly unique ambience.”

Pracownia – Wydział rzeźby P.W.S.S.P. 1951 r. The Studio at the Faculty of Sculpture of the State College of Fine Arts, 1951.

Moja kamienica ledwo się trzymała, była mocno naruszona przez wstrząsy po wybuchu bomb, pozbawiona wszelkiego bogactwa dekoracyjnego – można powiedzieć „pełen minimalizm”.

“The tenement house I lived in was barely standing, it was severely damaged by the tremors after bomb explosions, it was deprived of all decorative richness – one could call it an example of „pure minimalism”.

Henryk Bakalarczyk

Lecz było w naszym mieszkaniu coś wyjątkowego, niespotykanego – dużo rzeźb i obrazów, prac mojego ojca – artysty rzeźbiarza, wykładowcy wówczas Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych – z cyklu „Gawędy o sztuce opowiada GIDA”

„Henia Bakalarczyka pamiętam z tego okresu, potem nasze drogi rozeszły się. Jakby na przekór dzieciństwu wszyscy wybraliśmy „własne” studia. Ale ten protest nie na wiele się zdał. Po latach spotykamy się znów w galeriach i na wystawach”. – wspomina red. Joanna Dziubkowa

Równolegle z nauką na Akademii Ekonomicznej Henryk studiuje rzeźbę, malarstwo i kowalstwo artystyczne indywidualnie w pracowni ojca.

W tym czasie swoją pierwszą rzeźbę pod okiem dziadka tworzy zaledwie 4-letni Hubert.

“But there was something special, unusual about our apartment: a lot of sculptures and paintings, all created by my father – an artist sculptor, a lecturer at the College of Fine Arts at that time”, fragment from the series „GIDA Talks About Art”

“I remember Henio Bakalarczyk from that period, then our paths diverged. As if in spite of our childhood, we all chose our „own” studies. But this protest did not help much. After many years, we met again in galleries and at exhibitions”. – recalls Joanna Dziubkowa, the editor.

Along with his education at the University of Economics, Henryk studied sculpture, painting and artistic blacksmithing, individually, in his father’s studio.

At that time, Hubert, at just 4 years of age, created his first sculpture under the supervision of his grandfather.

Pierwsza rzeźba p.t. „Anioł” – Hubert Bakalarczyk. ”Angel”- the first sculpture by Hubert Bakalarczyk

1980

1 lipca 1980 roku pracownia świętuje 50 – lecie pracy twórczej jej założyciela Jana Bakalarczyka.

On July 1, 1980 the studio celebrated the 50th Anniversary of the creative work of its founder, Jan Bakalarczyk

Zaproszenie na wystawę z okazji 50-lecia twórczości Jana Bakalarczyka. The Invitation to the Exhibition celebrating the 50th Anniversary of the creative work of Jan Bakalarczyk
Stary Rynek w Poznaniu. Zapowiedź Wystawy dzieł Jana Bakalarczyka w BWA. Old Market Square in Poznań. Announcement of the Exhibition of the Works of Jan Bakalarczyk at BWA.
Zapowiedź Wystawy jubileuszowej dzieł Jana Bakalarczyka w BWA w Poznaniu (1980). Fot. Jerzy Nowakowski. Announcement of the Jubilee Exhibition of the Works of Jan Bakalarczyk at BWA in Poznań (1980). Phot. Jerzy Nowakowski.
Wystawa dzieł Jana Bakalarczyka w BWA w Poznaniu. Fot. Jerzy Nowakowski. An Exhibition of the Works of Jan Bakalarczyk at BWA in Poznań. Phot. Jerzy Nowakowski.
Wystawa dzieł Jana Bakalarczyka w BWA w Poznaniu. Fot. Jerzy Nowakowski. An Exhibition of the Works of Jan Bakalarczyk at BWA in Poznań. Phot. Jerzy Nowakowski.
Wystawa dzieł Jana Bakalarczyka w BWA w Poznaniu. Fot. Jerzy Nowakowski. An Exhibition of the Works of Jan Bakalarczyk at BWA in Poznań. Phot. Jerzy Nowakowski.
Wystawa dzieł Jana Bakalarczyka w BWA w Poznaniu. Fot. Jerzy Nowakowski. An Exhibition of the Works of Jan Bakalarczyk at BWA in Poznań. Phot. Jerzy Nowakowski.
Wystawa dzieł Jana Bakalarczyka w BWA w Poznaniu. Fot. Jerzy Nowakowski. An Exhibition of the Works of Jan Bakalarczyk at BWA in Poznań. Phot. Jerzy Nowakowski.
Wystawa dzieł Jana Bakalarczyka w BWA w Poznaniu. Fot. Jerzy Nowakowski. An Exhibition of the Works of Jan Bakalarczyk at BWA in Poznań. Phot. Jerzy Nowakowski.
Wystawa dzieł Jana Bakalarczyka w BWA w Poznaniu (1980). Pośrodku rzeźba p.t. „Głód”. Fot. Jerzy Nowakowski. An Exhibition of the Works of Jan Bakalarczyk at BWA in Poznań (1980). Centrally in the picture there is the sculture called ”Hunger”. Phot. Jerzy Nowakowski.
Plener artystów plastyków. 'En plein air’ session of a group of visual artists.

„Każdy jubileusz, a zwłaszcza jubileusz pracy twórczej nasuwa pewne refleksje i skłania do rozrachunku z przeszłością. Jan Bakalarczyk posiada niewątpliwie duży dorobek twórczy, szczególnie w zakresie małej formy rzeźbiarskiej. Co prawda wiele prac zaginęło w czasie wojny, szereg rozproszyło się po świecie, niemniej jednak to co pozostało pozwala wyrobić sobie określony pogląd na osobowość artysty i jego sztukę. Przede wszystkim jest to artysta niezwykle skromny, bardzo pracowity i konsekwentny w poszukiwaniu własnych form plastycznego przekazu. Jest wierny pewnym zasadom i kanonom. Nie ulega przelotnym modom i orientacjom, bazuje na wartościach trwałych. Brak w jego twórczości czczych formalnych eksperymentów. Od lat pozostaje w nurcie sztuki przedmiotowej, bliskiej realnej rzeczywistości. Zaangażowany w problemy współczesnego świata, wrażliwy zarówno na drobne radości człowieka, jak i na jego niedole” – cyt. red. Danuta Kudła, „Katalog wystawy 50-lecia pracy twórczej Jana Bakalarczyka”.

“Every anniversary, especially the anniversary of creative work, brings about certain reflections and makes us come to terms with the past. Jan Bakalarczyk undoubtedly has a large creative output, especially in the field of small sculptures. It is true that many works were lost during the war and many were scattered around the world, but what remains allows us to form a specific view of the artist’s personality and his art. First of all, he is an extremely modest artist, very hard-working and consistent in searching for his own forms of artistic communication. He is faithful to certain principles and canons. He is not prone to follow any fleeting fashions and orientations; he is rather based on stable values. There are no empty formal experiments in his work. For years, he has been a part of representational art stream, always close to reality. Ever involved in the problems of the contemporary world, sensitive to both the small joys of man and his misfortunes” – quoted after Danuta Kudła, the editor of ”The Catalogue of the Exhibition of the 50th Anniversary of Jan Bakalarczyk’s Creative Work”.

1981

W listopadzie 1981 roku Henryk Bakalarczyk Gida rozpoczyna współpracę z Galerią Joachima Juhra znajdującą się w Europa – Center w Berlinie Zachodnim.

In November 1981, Henryk Gida Bakalarczyk began cooperation with the Joachim Juhr Gallery located in Europa–Center in West Berlin

Europa Center Berlin
Hubert Bakalarczyk

To wąskie okienko czasowe, dosłownie miesiąc przed zapadnięciem kurtyny stanu wojennego w Polsce, dało szansę na otwarcie się na świat i szeroką współpracę z galeriami, muzeami i kolekcjonerami we Francji, Austrii, Szwajcarii i Niemczech Zachodnich, jak i Norwegii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii, we Włoszech a także w Singapurze i Hongkongu.

This short time period, literally a month before martial law overshadowed Poland, gave a chance to open up to the world and establish business links with galleries, museums and collectors in France, Austria, Switzerland West Germany, Norway, Great Britain, Sweden, the Netherlands and Italy, as well as in Singapore and Hong Kong.

Henryk i Hubert Bakalarczyk – Bazylea. Henryk i Hubert Bakalarczyk – Basel

Intensywność możliwości świata zachodu, żywy kontrast, wystawy i towarzyszące im podróże, były okazją do zdobycia kolejnych doświadczeń i inspiracji.

The intensity of the opportunities offered by the Western world, the vivid contrasts, exhibitions and accompanying possibilities to travel presented very favourable ways to gain new experiences and inspiration.

1989

Pracownia rzeźby i malarstwa w latach 90 została przeniesiona do Suchego Lasu, a część wystawiennicza pod nazwą Galeria Sztuki Gida do Portu Lotniczego Ławica.

In the 1990s, the sculpture and painting studio was moved to Suchy Las, and the exhibition part called the Gida Art Gallery was moved to Ławica Airport.

Prof. Lech Zimowski i Henryk Gida Bakalarczyk przed Galerią „GIDA” w Porcie Lotniczym Ławica w Poznaniu. Professor Lech Zimowski and Henryk Gida Bakalarczyk in front of „GIDA GALLERY” at Ławica Airport in Poznań.
Henryk Gida Bakalarczyk- rzeźba „Poznanianki” w Porcie Lotniczym „Ławica” w Poznaniu. Henryk Gida Bakalarczyk – the sculpture „Poznanian Women” at Ławica Airport in Poznań.
Prof. Lech Zimowski i Prezes Airport „Ławica” Krzysztof Pawłowski przed Galerią „GIDA” w Porcie Lotniczym w Poznaniu. Professor Lech Zimowski and Krzysztof Pawłowski, President of „Ławica” Airport in front of „GIDA GALLERY” at the Airport in Poznań.
Galeria „GIDA” w Porcie Lotniczym Ławica w Poznaniu. „GIDA GALLERY” at Ławica Airport in Poznań.
Henryk Gida Bakalarczyk i Igor Mitoraj – kolekcja prywatna. Henryk Gida Bakalarczyk and Igor Mitoraj – private collection.
Henryk Gida Bakalarczyk- rzeźba „Poznanianki” w Porcie Lotniczym „Ławica” w Poznaniu. Henryk Gida Bakalarczyk – the sculpture „Poznanian Women” at Ławica Airport in Poznań.

Hubert Bakalarczyk, obecny kontynuator dziedzictwa artystycznego, kształcił się i dorastał wśród dzieł sztuki poprzednich pokoleń. Dysponując doświadczeniem swoich mistrzów, rozszerza praktyczne podejście do kształtowania przestrzeni kończąc studia w zakresie Architektury i Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Otwarte granice pozwalają mu kształcić się w Niemczech, skąd utrwala dotychczasową drogę Gidy.

Artystyczne działania od trzech pokoleń nie ograniczały się do zamkniętych ścian pracowni.

Hubert Bakalarczyk, who is continuing the family’s artistic heritage, grew up among the works created by his father and grandfather. With his experiences, he expanded his practical approach to shaping space by completing studies in Architecture and Spatial Planning in Poznań. Open borders allowed him to educate himself in Germany, from where he has consolidated Gida’s path so far.

For three generations, artistic activities have not been limited to the closed walls of a studio.

Henryk Gida Bakalarczyk – Barcelona

Dzieła eksponowane na wystawach niemal w całej Europie, w Ameryce, Azji, Australii, doczekały się prezentacji na wystawach międzynarodowych indywidualnych, ale także w towarzystwie dzieł artystów, takich jak Barbara Hepworth, Henry Moore, Etienne Hajdu czy Marino Marini.

The works displayed at exhibitions all over Europe, in America, Asia and Australia were presented not only at individual international exhibitions, but also with works by renowned artists such as Barbara Hepworth, Henry Moore, Etienne Hajdu and Marino Marini.

Rok 2030 stanie się klamrą spinającą 100-letnią działalność twórczą Jana, Henryka i Huberta Bakalarczyków.

The year 2030 will commemorate the 100-year-long history of the creative works of Jan, Henryk and Hubert Bakalarczyk.

KONTAKT

●●●●●

BAKALARCZYK

Pracownia Rzeźby i Malarstwa

62-080 Lusowo, ul. Nowa 9

tel. 604-485-304

E-mail: info@bakalarczyk.art

BAKALARCZYK Pracownia Rzeźby i Malarstwa w Lusowie